Iskalnik

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale

Skrajšana firma:

Prodnik d.o.o.
Savska cesta 34, 1230 Domžale

Odgovorna uradna oseba:

Direktor Marko Fatur, univ. dipl. inž. stroj.
info@jkp-prodnik.si

Telefon:

01 72 95 440

Telefaks:

01 72 95 450

Spletna stran:

www.prodnik.si

Datum zadnje spremembe:

24. 11. 2022

Dostopnost kataloga na spletnem naslovu:

V tiskani obliki:

www.prodnik.si

Naročilo je možno preko elektronske pošte: info@jkp-prodnik.si ali pisno na sedežu podjetja.

Na elektronskem mediju:

Naročite ga lahko tudi na zgoščenki preko elektronske pošte: info@jkp-prodnik.si ali pisno na sedež podjetja.

Osnovni kapital družbe: 419.087,00 EUR

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

a) Podatki o organizaciji organa in organigram 

Kratek opis delovnega področja

Ustanoviteljice družbe: Občina Domžale s 56,16 %, Občina Mengeš s 14,00 %, Občina Trzin s 5,84 %, Občina Lukovica z 12,00 % in Občina Moravče z 12,00 % poslovnim deležem.

Območje izvajanja dejavnosti

Vse dejavnosti se izvajajo na območju občin: Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče.

Dejavnosti družbe:

  • zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
  • zbiranje in odvajanje odpadnih vod,
  • dejavnosti ravnanja z odpadki (zbiranje in odvoz odpadkov, dejavnosti zbirnega centra, …),
  • pogrebna in pokopališka dejavnost.

Družba izdaja tudi mnenja, soglasja in dovoljenje za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, na malo komunalno čistilno napravo in na druge komunalne naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo.

Število zaposlenih: 65 delavcev (24. 11. 2022)

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

DIREKTOR:

Marko Fatur, univ. dipl. inž. stroj.

POSLOVNA SEKRETARKA

Darja Peterka, višja upravna delavka

SEKTOR VODOVOD

Vodja:
Aleš Stražar, univ. dipl. inž. stroj.

SEKTOR KANALIZACIJA

Vodja:
Jaka Plečko, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

SEKTOR RAVNANJE Z ODPADKI

Vodja:.
Matjaž Draksler, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

TEHNIČNO-INVESTICIJSKI SEKTOR

Vodja:
Marko Kocjančič, univ. dipl. inž. el.

SEKTOR ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE

Vodja:
Sabina Rupert, univ. dipl. prav.

GOSPODARSKO-FINANČNI SEKTOR

Vodja:
Karmen Kenk Hribar, univ. dipl. ekon.

Organigram podjetja si lahko ogledate na povezavi: ORGANIGRAM.

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: 
Marko Fatur, direktor
Savska cesta 34, 1230 Domžale
Telefon: 01 72 95 440

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti s področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra)

Državni predpisi

Uradni list Republike Slovenije
Zakonodaja s področja okolja
Zakonodaja s področja prostora

Predpisi lokalne skupnosti

Občina Domžale
Občina Mengeš 
Občina Trzin 
Občina Lukovca
Občina Moravče

Predpisi Evropske skupnosti

Predpisi Evropske skupnosti

d) Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih;

e) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih organ vodi, oziroma navedbo, da ne vodi nobenega postopka, s kratkim opisom poteka postopkov;

Ne vodimo nobenega tovrstnega postopka. 

f) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ, s kratkim opisom vsebine javne evidence, ki vključuje opis načina pridobivanja podatkov javne evidence in navedbo o povezanosti javne evidence z drugimi javnimi evidencami, oziroma navedbo, da ni povezana z drugo javno evidenco;

Seznama tovrstnih javnih evidenc nimamo.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov z opisom načina pridobivanja podatkov in dostopa do podatkov;

Informatiziranih zbirk podatkov nimamo.

h) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

S tovrstnimi informacijami ne razpolagamo.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Za dostop do informacij javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo lahko posredujete vlogo na naslov Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, ali pridete osebno v tajništvo podjetja v času uradnih ur. Lahko pa posredujete tudi elektronsko sporočilo na naslov info@jkp-prodnik.si in boste želeno informacijo prejeli v zakonitem roku.

4. Seznam najpogostejših zahtevanih informacij javnega značaja:

  • področje delavcev, ki opravljajo delo prek delodajalca za zagotavljanje dela, in pogodbe z agencijo o najemu delavcev;

  • glede prejemkov direktorja;

  • glede imetnikov službenih plačilnih kartic;

  • glede zapisnikov delovnih inšpekcij.

5. Informacije javnega značaja - 10. člen ZDIJZ, 11. odstavek

Dokument se nahaja na dnu strani.

6. Informacije javnega značaja - 10. člen ZDIJZ, 12. odstavek

Dokument se nahaja na dnu strani.

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja

Kadrovske potrebe

Aktualna prosta delovna mesta lahko spremljate tukaj.

Javna naročila

Aktualna javna naročila lahko spremljate tukaj.

Datoteke:
ZDIJZ 10.a člen 12. odstavek (2021) ZDIJZ 10.a člen 12. odstavek (2020) ZDIJZ 10.a člen 12. odstavek (2019) ZDIJZ 10.a člen 12. odstavek (2018) ZDIJ 10.a člen 11. odstavek

Ne spreglejte

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 21. 11. 2022, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na območju Račnega vrha.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI