Iskalnik

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale

Skrajšana firma:

Prodnik d.o.o.
Savska cesta 34, 1230 Domžale

Odgovorna uradna oseba:

Direktor Marko Fatur, univ. dipl. inž. stroj.
info@jkp-prodnik.si

Telefon:

01 72 95 430

Telefaks:

01 72 95 450

Spletna stran:

www.prodnik.si

Datum zadnje spremembe:

25. 3. 2024

Dostopnost kataloga na spletnem naslovu:

V tiskani obliki:

www.prodnik.si

Naročilo v tiskani obliki je možno preko elektronske pošte: info@jkp-prodnik.si ali pisno na sedežu podjetja.

Osnovni kapital družbe: 419.087,00 EUR

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja

a) Podatki o organizaciji organa in organigram 

Kratek opis delovnega področja

Ustanoviteljice družbe: Občina Domžale s 56,1534 %, Občina Mengeš s 14,0000 %, Občina Trzin s 5,8466 %, Občina Lukovica z 12,0000 % in Občina Moravče z 12,0000 % poslovnim deležem.

Območje izvajanja dejavnosti

Vse dejavnosti se izvajajo na območju občin: Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče.

Dejavnosti družbe:

 • zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
 • zbiranje in odvajanje odpadnih vod,
 • dejavnosti ravnanja z odpadki (zbiranje in odvoz odpadkov, dejavnosti zbirnega centra, …),
 • pogrebna in pokopališka dejavnost.

Družba izdaja tudi mnenja, soglasja in dovoljenje za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, na malo komunalno čistilno napravo in na druge komunalne naprave, določa pogoje za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo.

Število zaposlenih: 63 delavcev (21. 3. 2024)

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

DIREKTOR:

Marko Fatur, univ. dipl. inž. stroj.

POSLOVNA SEKRETARKA

Darja Peterka, višja upravna delavka

SEKTOR VODOVOD

Vodja:
Aleš Stražar, univ. dipl. inž. stroj.

SEKTOR KANALIZACIJA

Vodja:
Jaka Plečko, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

SEKTOR RAVNANJE Z ODPADKI

Vodja:.
Matjaž Draksler, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

TEHNIČNO-INVESTICIJSKI SEKTOR

Vodja:
Marko Kocjančič, univ. dipl. inž. el.

SEKTOR ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE

Vodja:
Sabina Rupert, univ. dipl. prav.

GOSPODARSKO-FINANČNI SEKTOR

Vodja:
Karmen Kenk Hribar, univ. dipl. ekon.

Organigram podjetja si lahko ogledate na povezavi: ORGANIGRAM.

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: 

Sabina Rupert, vodja sektorja za pravne in kadrovske zadeve

Savska cesta 34, 1230 Domžale

Telefon: 01 7295 301

e-pošta: info@jkp-prodnik.si

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja družbe  (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra) s povezavami na register predpisov:

Državni predpisi

Zakonodaja s področja okolja
Zakonodaja s področja prostora

Predpisi lokalne skupnosti

Občina Domžale: Uradni vestnik Občine Domžale

Občina Trzin: Uradni vestnik Občine Trzin

Občina Moravče: Uradni vestnik Občine Moravče

Občina Lukovica: Uradni vestnik Občine Lukovica

Občina Mengeš: Uradni vestnik Občine Mengeš

Predpisi Evropske skupnosti

Predpisi Evropske skupnosti  - Evropski register predpisov: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

d) Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih:

e) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih organ vodi, oziroma navedbo, da ne vodi nobenega postopka, s kratkim opisom poteka postopkov:

 • Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem upravnem postopku.
 • Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji na področju javnih naročil.
 • Družba postopa tudi na podlagi Zakona o medijih.
 • Družba izdaja mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljena ter projektne in druge pogoje v okviru delovnega področja družbe.
 • Družba vodi postopke sodne izterjave neplačanih terjatev.

f) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ, s kratkim opisom vsebine javne evidence, ki vključuje opis načina pridobivanja podatkov javne evidence in navedbo o povezanosti javne evidence z drugimi javnimi evidencami, oziroma navedbo, da ni povezana z drugo javno evidenco (metapodatki):

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov z opisom načina pridobivanja podatkov in dostopa do podatkov (metapodatki):

h) Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja:

S tovrstnimi informacijami ne razpolagamo.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Za dostop do informacij javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo lahko posredujete vlogo na naslov Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, ali pridete osebno v tajništvo podjetja v poslovnem času. Lahko pa posredujete tudi elektronsko sporočilo na naslov info@jkp-prodnik.si in boste želeno informacijo prejeli v zakonitem roku.

4. Seznam najpogostejših zahtevanih informacij javnega značaja:

 • področje delavcev, ki opravljajo delo prek delodajalca za zagotavljanje dela, in pogodbe z agencijo o najemu delavcev;
 • glede prejemkov direktorja;
 • glede imetnikov službenih plačilnih kartic;
 • glede zapisnikov delovnih inšpekcij.

5. Informacije javnega značaja - 10. člen ZDIJZ, 11. odstavek

Dokument se nahaja na dnu strani.

6. Informacije javnega značaja - 10. člen ZDIJZ, 12. odstavek

Dokument se nahaja na dnu strani.

Cenik za posredovanje informacij javnega značaja

Kadrovske potrebe

Aktualna prosta delovna mesta lahko spremljate tukaj.

Datoteke:
ZDIJZ 10.a člen 12. odstavek (2023) ZDIJZ 10.a člen 12. odstavek (2022) ZDIJZ 10.a člen 12. odstavek (2021) ZDIJZ 10.a člen 12. odstavek (2020) ZDIJZ 10.a člen 12. odstavek (2019) ZDIJZ 10.a člen 12. odstavek (2018) ZDIJ 10.a člen 11. odstavek

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI