Iskalnik

Najem grobnega prostora

Najem grobnega prostora

Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se najemniku dodeli grobni prostor, odloči pa se lahko za enojni grob, žarni grob ali dvojni grob, v kolikor je na razpolago. 

Na sliki je pokopališče v Homcu.
Pokopališče

Najemnina

Najemnina za grobni prostor se plačuje letno in je v vseh občinah, kjer pokopališko dejavnost izvaja podjetje Prodnik, enaka. Pokriva stroške vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču ter vzdrževanja pokopališča: košnje zelenic, urejanja poti in okolice mrliških vežic, čiščenja in odstranjevanja odpadkov ter njihov odvoz na odlagališče ter odstranjevanja snega in soljenja poti v zimskem času ter rednega vzdrževanja mrliških vežic, sistemov osvetlitve, prostorov za zbiranje odpadkov, vodnjakov za zalivanje in parkirišč. Višina najemnine je določena v skladu z zakonom, občinskim odlokom in drugimi predpisi ter potrjena s strani pristojnega občinskega organa. 

V primeru, da se svojci odločijo za raztros pepela pokojnika, se plačilo za uporabo prostora za raztros poravna ob naročilu tovrstnega pogreba v enkratnem znesku v višini letne najemnine za enojni grob. Na željo in po naročilu naročnika pogrebne storitve lahko izvajalec ime pokojnika, katerega pepel se je raztrosil, zapiše standardizirano na za to namenjeno napisno ploščo.

Vzdrževanje grobov

Tudi od najemnikov grobnih prostorov je odvisna urejenost pokopališč, zato je pomembno, da redno skrbijo za grobni prostor. Najemniki so dolžni upoštevati določbe zakona in odloka, zlasti:

  • vzdrževati grob skladno z določili Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč,
  • redno vzdrževati grob in vse odpadke odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo,
  • brez soglasja upravljavca pokopališča ne sme postavljati ali odstranjevati nagrobnih obeležij, robnikov, krovnih plošč ali spreminjati zasnove grobnih prostorov. V primeru, da je poseg najemnika v nasprotju s soglasjem upravljavca pokopališča, ga mora upravljavec obvestiti, da mora nepravilnosti odpraviti sam v osmih dneh. V primeru, da najemnik teh nepravilnosti ne odpravi sam, opravi to upravljavec pokopališča na stroške najemnika. Za pridobitev soglasja za obnovo, postavitev ali odstranitev spomenika mora najemnik podati vlogo.

Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi. Če je grob tako neurejen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Javno komunalno podjetje Prodnik je kot upravljavec pokopališča dolžno najemnika opozoriti in določiti rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši od dveh mesecev.

Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca pokopališča. 

Sprememba najemnika

Zaradi želje po urejenih odnosih z najemniki in čim bolj natančnem vodenju evidenc je pomembno, da v primeru prenosa pravice do najema grobnega prostora prvotni najemnik to spremembo sporoči Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik. V takšnem primeru morata stari in novi najemnik podpisati vlogo za spremembo najemnika grobnega prostora in jo posredovati na sedež podjetja. Po prejemu izjave in plačilu vseh stroškov prenosa se najemnina zaračuna novemu najemniku. 

V primeru smrti najemnika grobnega prostora se najemna pravica skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč prenese na plačnika pogrebnih storitev za pokojnega najemnika, razen če se dediči dogovorijo drugače in o tem predložijo pisno izjavo.

Sprememba podatkov najemnika

Tudi spremembe podatkov obstoječega najemnika (na primer spremembo prebivališča in druge podatke pomembne za izvajanje najema) je najemnik dolžan javiti najemodajalcu, in sicer v roku 30 dni od nastanka spremembe.

Trajanje najemne pogodbe

Najemna pogodba za grobni prostor je sklenjena za nedoločen čas in je lahko prekinjena na željo najemnika (po najmanj 10 letih) ali s strani izvajalca javne službe v primeru, da najemnik ne poravnava svojih obveznosti skladno s sklenjeno pogodbo. S podpisom pogodbe se najemnik med drugim zavezuje, da bo redno plačeval najemnino za najeti grobni prostor (v roku 15 dni po prejemu računa za tekoče leto), v nasprotnem primeru ima najemodajalec pravico odstopiti od te pogodbe in grobni prostor oddati drugemu najemniku skladno z občinskim odlokom.

V primeru odpovedi pogodbe so najemniki grobov na pokopališčih v občini Domžale dolžni odstraniti opremo groba v 60 dneh po prekinitvi najemne pogodbe, v občini Mengeš pa v 30 dneh po prekinitvi pogodbe. Če tega ne storijo, stori to izvajalec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu v najem. 

Po prenehanju najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, potem pa se prekoplje in odda drugemu najemniku.

Datoteke:
Vloga za postavitev ali obnovo spomenika Vloga za spremembo najemnika grobnega prostora

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI