Zapri

Iskalnik

Odvajanje komunalne odpadne vode

Skrbimo za normalno delovanje kanalizacijskega omrežja

Odvajanje komunalne odpadne vode

Skrbimo za normalno delovanje kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče v skupni dolžini 300 km.

Čiščenje kanalizacije

Naše delo obsega pregledovanje in redno čiščenje cevovodov ter vzdrževanje trenutno 40 črpališč in 22 razbremenilnih objektov na kanalizacijskem omrežju.

Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, izvajamo redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter odvoz blata na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik in Centralno čistilno napravo Lukovica.

Na leto s specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije (kanal–jet) očistimo povprečno več kot 40 km cevovodov.

Sanitarna odpadna voda

Komunalna odpadna voda, ki nastaja v občinah Domžale, Mengeš in Trzin ter se odvaja v javno kanalizacijo, se čisti na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik v Študi. Komunalna odpadna voda, ki nastaja v občini Lukovica in se odvaja v javno kanalizacijo, se čisti na centralni čistilni napravi občine Lukovica v naselju Vrba. Komunalna odpadna voda iz naselij Moravče in Zalog, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se čisti na čistilni napravi Moravče, komunalna odpadna voda iz naselja Krašce, ki se odvaja v javno kanalizacijo pa se čisti na čistilni napravi Krašce. Delno je zgrajena kanalizacija v Pečah, ki se zaključuje s svojo čistilno napravo.

Javno kanalizacijo redno periodično čistimo (približno na 5 let oziroma po potrebi), zato da bi bilo v njej čim manj usedlin ter da čim hitreje odkrijemo morebitne spremembe in poškodbe ter s tem tudi zmanjšujemo letno število intervencij.

Blato iz greznic smo kot izvajalci javne službe dolžni uporabniku izprazniti najmanj enkrat na tri leta, skladno s programom praznjenja v posamezni občini. Uporabniki so o praznjenju obveščeni s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred izvajanjem praznjenja. Blato iz greznic in MKČN z območja občin Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin je prepeljano na obdelavo na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik v Študi, blato iz greznic in MKČN z območja občine Lukovica pa na čistilno napravo v Vrbi.

Intervencije

V kolikor imate težave pri odtoku odpadnih vod iz objekta zaradi oviranega odtoka po kanalizaciji izven objekta, nas lahko pokličete, da kanalizacijo pod pritiskom sčistimo in odstranimo (prebijemo) morebiten čep v kanalizacijski cevi.

To opravimo s cisternskim vozilom, ki ima dvojno funkcijo. Z manjšo cevjo s posebno šobo spiramo kanalizacijo pod pritiskom, nato pa odpadno vodo z usedlinami prečrpamo v cisterno. V kolikor so težave na odtokih objekta, le-te odpravljajo vodovodni inštalaterji, oziroma za ta dela posebej usposobljeni in opremljeni strokovnjaki.

Tudi ponikovalnice se sčasoma zaradi prašnih delcev, ki jih padavinska voda spira, zablatijo in so potrebne čiščenja. Strojno čistimo tudi ponikovalnice, s čimer se povrne njihova ponikovalna sposobnost.

Čiščenje interne kanalizacije, greznice ali male komunalne čistilne naprave lahko naročite po telefonu na 01 7295 430, po elektronski pošti na naslov info@jkp-prodnik.si ali preko obrazca.

Strošek čiščenja interne kanalizacije se obračuna po ceniku glede na porabljen čas. Za delo izven rednega delovnega časa (popoldne, sobote, nedelje, prazniki) je urna postavka višja. Stroški čiščenja so skladni z veljavnim cenikom.

Strošek čiščenja greznice in male komunalne čistilne naprave je obračunan v mesečni ceni komunalnih storitev.

Padavinska odpadna voda

Že vrsto let se v podjetju trudimo spodbuditi lastnike objektov, da uredijo ponikanje strešnih padavinskih vod. S tem ukrepom bi bistveno zmanjšali dotok meteornih vod v kanalizacijo, kar pomeni zmanjšanje stroškov kanalščine, hkrati pa tudi vračanje padavinske vode zemlji in rastlinam. Odvajanje padavinskih voda v kanalizacijsko omrežje pa moti tako delovanje čistilne naprave, kot tudi na iztokih iz razbremenilnikov prekomerno onesnažuje površinske odvodnike. Kljub našim opozorilom in priporočilom lastnikom obstoječih objektov, naj si uredijo za strešne odpadne vode ponikovalnice, kakšne večje aktivnosti na tem področju za enkrat še nismo zaznali.

Novi uporabniki pa so z odlokom dolžni zgraditi lastno ustrezno dimenzionirano ponikovalnico, kjer teren ponikanje dopušča. Če teren ponikanja ne dopušča, je potrebno za nova zazidljiva območja predvideti izgradnjo ločene kanalizacije in skladno z vodnogospodarskimi pogoji urejenim izpustom meteornih voda v površinski odvodnik.

Datoteke:
Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 2017-2020

Ne spreglejte

Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti

Brez soglasja upravljavca vodovodnega omrežja se sme voda iz hidranta uporabiti zgolj za gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI