Iskalnik

Odvajanje komunalne odpadne vode

Skrbimo za normalno delovanje kanalizacijskega omrežja

Odvajanje komunalne odpadne vode

Skrbimo za normalno delovanje javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče v skupni dolžini 325 km.

Slika prikazuje delavca, ki odpira kanalizacijski jašek.
Čiščenje kanalizacije

Naše delo obsega pregledovanje in redno čiščenje cevovodov ter vzdrževanje trenutno 54 črpališč in 25 razbremenilnih objektov na javnem kanalizacijskem omrežju.

Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, izvajamo redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter odvoz blata na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik in Centralno čistilno napravo Lukovica.

Na leto s specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije (kanal–jet) očistimo povprečno več kot 40 km cevovodov.

Sanitarna odpadna voda

Komunalna odpadna voda, ki nastaja v občinah Domžale, Mengeš in Trzin ter se odvaja v javno kanalizacijo, se čisti na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik v Študi. Komunalna odpadna voda, ki nastaja v občini Lukovica in se odvaja v javno kanalizacijo, se čisti na centralni čistilni napravi občine Lukovica v naselju Vrba. Komunalna odpadna voda iz naselij Moravče in Zalog, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se čisti na čistilni napravi Moravče, komunalna odpadna voda iz naselja Krašce, ki se odvaja v javno kanalizacijo pa se čisti na čistilni napravi Krašce. Delno je zgrajena kanalizacija v Pečah, ki se zaključuje s svojo čistilno napravo.

Javno kanalizacijo redno periodično čistimo (približno na 5 let oziroma po potrebi), zato da bi bilo v njej čim manj usedlin ter da čim hitreje odkrijemo morebitne spremembe in poškodbe ter s tem tudi zmanjšujemo letno število intervencij.

Blato iz greznic smo kot izvajalci javne službe dolžni uporabniku izprazniti najmanj enkrat na tri leta, skladno s programom praznjenja v posamezni občini. Uporabniki so o praznjenju obveščeni s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred izvajanjem praznjenja. Blato iz greznic in MKČN z območja občin Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin je prepeljano na obdelavo na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik v Študi, blato iz greznic in MKČN z območja občine Lukovica pa na čistilno napravo v Vrbi.

Padavinska odpadna voda

Že vrsto let se v podjetju trudimo spodbuditi lastnike objektov, da uredijo ponikanje strešnih padavinskih vod. S tem ukrepom bi bistveno zmanjšali dotok meteornih vod v kanalizacijo, kar pomeni zmanjšanje stroškov kanalščine, hkrati pa tudi vračanje padavinske vode zemlji in rastlinam. Odvajanje padavinskih voda v kanalizacijsko omrežje pa moti tako delovanje čistilne naprave, kot tudi na iztokih iz razbremenilnikov prekomerno onesnažuje površinske odvodnike. Kljub našim opozorilom in priporočilom lastnikom obstoječih objektov, naj si uredijo za strešne odpadne vode ponikovalnice, kakšne večje aktivnosti na tem področju za enkrat še nismo zaznali.

Novi uporabniki pa so z odlokom dolžni zgraditi lastno ustrezno dimenzionirano ponikovalnico, kjer teren ponikanje dopušča. Če teren ponikanja ne dopušča, je potrebno za nova zazidljiva območja predvideti izgradnjo ločene kanalizacije in skladno z vodnogospodarskimi pogoji urejenim izpustom meteornih voda v površinski odvodnik.

Datoteke:
Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 2021-2024

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V petek, 15. 12. 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih hišnih priključkih na delu Šolske ulice v Mengšu.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI