Iskalnik

Priklop na javno kanalizacijo

Kaj potrebujete za priključitev?

Priključitev objekta na javno kanalizacijo

Kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev nanjo obvezna. Za vsak nov priključek je potrebno soglasje upravljavca kanalizacijskega omrežja, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Slika prikazuje delavca pri izvajanju polaganja cevi.
Kanalizacija

Postopek priključitve

Novogradnje

V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor za priklop na kanalizacijsko omrežje posredovati Vlogo za izdajo mnenja, na podlagi katere izdamo projektne pogoje oziroma mnenje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja z Vlogo za priklop na kanalizacijsko omrežje zaprosi za priklop na javno kanalizacijsko omrežje. Vlogi mora biti priložena kopija gradbenega dovoljenja in mnenja ter PZI projekt kanalizacijskega priključka.

Obstoječi objekti

Za obstoječe objekte, ki se na novo priključujejo, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev (Vloga za soglasje k priključitvi), po pridobitvi soglasja pa je za izvedbo priključka potrebno oddati še Vlogo za priklop na kanalizacijsko omrežje

Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijsko omrežje mora investitor naročiti zakoličbo komunalnih vodov in v primeru, da bo priključek potekal pod asfaltirano javno cesto, pridobiti tudi dovoljenje za zaporo ceste, ki ga investitor pridobi na občini oz. ko gre za državno cesto na Direkcijo Republike Slovenije za Infrasrukturo (DRSI).

Izvedba priključitve

Na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, izdanega soglasja oziroma mnenja in Vloge za priklop na kanalizacijsko omrežje dela izvede upravljavec (Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.) ali njegov pooblaščeni izvajalec pod nadzorom upravljavca.

Po opravljenem posegu se odcep priključka z revizijskim jaškom geodetsko posname in vnese v kataster gospodarske javne infrastrukture, ime oziroma naziv uporabnika pa se vnese v bazo uporabnikov pri upravljavcu, kar je podlaga za pričetek zaračunavanja omrežnine, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Stroške geodetskega posnetka nosi investitor.

Zunanjo interno kanalizacijo in priklop v revizijski jašek opravi investitor v lastni režiji (izvajalca si izbere sam). Po končanih delih na interni kanalizaciji sledi pregled upravljavca kanalizacijskega omrežja (Prodnik d.o.o.), kjer se preveri interna kanalizacija, odvajanje padavinske odpadne vode in izpolni Izjava o pregledu priključevanja na kanalizacijsko omrežje. Pregled se zaračuna skladno s cenikom.

Stroški priključitve

Priključitev na kanalizacijsko omrežje se zaračuna skladno s cenikom.

Ukinitev greznic in malih komunalnih čistilnih naprav zaradi novozgrajene kanalizacije

Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo (MKČN), se mora priključiti na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev po prejemu obvestila, da je možna priključitev nanjo. V roku 30 dni od priključitve na kanalizacijsko omrežje se greznica ali MKČN odstrani ali očisti in zasuje oziroma preuredi v druge namene, obvezno pod nadzorom upravljavca kanalizacijskega omrežja.

Pravilna priključitev na kanalizacijo

Odpadna voda iz kleti oziroma iz vseh prostorov, ki ležijo pod nivojem terena, mora biti iz objekta speljana ločeno od odpadne vode iz prostorov, ki ležijo nad nivojem terena (merodajna je niveleta pokrova prvega revizijskega jaška na javnem kanalu dolvodno od mesta priključitve). Odpadna voda iz kleti se praviloma prečrpava v kanalizacijo, ki odvaja odpadne vode nadzemnega dela objekta v javni kanal. Izjemoma, na posebno željo lastnika objekta in zadostni globini javnega kanala, na katerega se interna kanalizacija objekta priključuje (teme javnega kanala mora biti vsaj 80 cm pod koto kleti), se namesto črpališča kletni odtok zaščiti s protipovratno loputo. Vsaka taka izvedba zahteva ogled stanja na terenu s strani upravljavca javnega kanalizacijskega sistema, kontrolo iztoka padavinskih vod, določitev dostopnega mesta za vgradnjo lopute, strokovno vgradnjo in podpisano izjavo, s katero lastnik objekta izjavlja, da v primeru vdora odpadne vode iz kanalizacije v klet nosi stroške sanacije sam. Izjavo je treba priložiti vlogi za izdajo soglasja za priključitev na kanalizacijski sistem oziroma jo dostaviti naknadno ob vgradnji lopute. 

Odgovornost upravljavca in uporabnika

Upravljavec javne kanalizacije je odgovoren za vzdrževanje javne kanalizacije in kanalizacijskega priključka na območju javnih površin.

Za stanje in vzdrževanje interne kanalizacije (cevovodi, objekti in naprave na parceli oziroma v objektu uporabnika za priključnim revizijskim jaškom) in priključka na javno kanalizacijo do javnih površin, je odgovoren lastnik objekta, vendar mora upravljavcu dovoliti pregled kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije, ki poteka izven objekta. Zunanja interna kanalizacija mora biti urejena skladno s soglasjem in navodili upravljavca. Lastnik zemljišča oziroma objekta mora za opravljanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji dovoliti dostop in izvedbo del upravljavcu. 

Čiščenje hišnih priključkov in interne kanalizacije

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) in Odloki o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v posamezni občini je kanalizacijski priključek cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do prvega revizijskega jaška na parceli uporabnika, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje.

Skladno s tem je čiščenje in ostalo vzdrževanje priključka strošek lastnika oz. lastnikov objekta. V primeru zamašitve hišnega priključka ali odtokov v objektu lastnik po lastni izbiri pokliče izvajalca storitve.

Datoteke:
Vloga za soglasje k projektnim rešitvam Vloga za izdajo projektnih pogojev Vloga za izdajo mnenja Vloga za izdajo soglasja k priključitvi Vloga za priklop na kanalizacijsko omrežje Izjava za vgradnjo protipovratne lopute

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI