Iskalnik

Koristne informacije

Koristne informacije

Kljub težkim trenutkom je treba ob izgubi bližnjega urediti določene formalnosti.

Spokojnost

Prijava smrti

Če je oseba umrla izven bolnišnice oziroma drugih zavodov, mora smrt prijaviti mrliški oglednik – zdravnik, ki je ugotovil smrt, kot je to zapisano v zakonu o matičnem registru. Če tega ne stori, prijavijo smrt svojci oziroma pogrebno podjetje po pooblastilu svojcev. Smrt se mora prijaviti upravni enoti, na območju katere je oseba umrla. Prijava mora biti podana v dveh dneh od dneva smrti oz. od dneva najdbe trupla. Smrt se prijavi s potrdilom o smrti oz. potrdilom o vzroku smrti, ki ga izda zdravnik, ki je umrlega pregledal. Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem obratu, zavodu za prestajanje kazni ali drugem nastanitvenem objektu, organizaciji ali zavodu, mora upravni enoti smrt prijaviti zavod ali organizacija, v kateri je oseba umrla. 

Upepelitev in pokop

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti na podlagi listine o prijavi smrti. Upepelitev se opravi po preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliške ogledne službe.

Pogrebnina in posmrtnina 

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

  • Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom.
  • Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba, in sicer v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka.

Za uveljavljanje pravic družinski člani vložijo Vlogo za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana pri katerem koli centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca.

Vse informacije glede posmrtnine in pogrebnine (pogoji za uveljavljanje pravice, zakonsko določeni cenzusi glede višine dohodkov, znesek pomoči) so dostopne na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI