Iskalnik

Priključitev objekta na javni vodovod

Kaj potrebujete za priključitev?

Priključitev objekta na javni vodovod

Za vsak nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno soglasje upravljavca vodovodnega omrežja, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Vodovod

Postopek priključitve

1. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor  od 1. 6. 2018 dalje za objekt  pridobiti projektne pogoje oziroma mnenje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja z Vlogo za priklop na vodovodno omrežje zaprosi za priklop objekta na javno vodovodno omrežje. Vlogi mora biti priložena ustrezna tehnična dokumentacija.

2. Za obstoječe objekte, ki se na novo priključujejo, je treba pridobiti soglasje za priključitev (Vloga za soglasje k priključitvi), po pridobitvi soglasja pa je za izvedbo priključka treba oddati še Vlogo za priklop na vodovodno omrežje.

Ob priključevanju na javni vodovod moramo biti pozorni na določene okoliščine:

- Če je naročnik odjemnega mesta izvajalec, ki gradi za trg, je obvezno ob predaji objekta končnemu uporabniku dostaviti upravljavcu pisni primopredajni zapisnik, iz katerega je razvidna količina vode, ki jo je porabil posamezen uporabnik, v nasprotnem primeru je prvotni naročnik dolžan poravnati obveznosti, ki so nastale do datuma ugotovitve novega uporabnika.

- V primeru, da se nahaja priklop na javno vodovodno omrežje pod asfaltirano javno cesto, je pomembno dovoljenje za zaporo ceste, ki ga stranka pridobi na občini.

Izvedba priključka

Po pridobitvi ustrezne projektne dokumentacije in izdanega soglasja montažna dela izvede upravljavec (Javno komunalno podjetje Prodnik) ali njegov pooblaščeni izvajalec pod nadzorom upravljavca. Gradbena dela izvede stranka v lastni režiji, vendar pod nadzorom upravljavca.

Uporabnik naj vsaj 2 tedna pred planirano izvedbo obvesti upravljavca in 2 dni preden je pripravljen jarek za montažo. V primeru, da so zaradi neprimerno izvedenih ali koordiniranih gradbenih del potrebni posegi, se ti dodatno zaračunajo stranki po veljavnem ceniku

Po opravljenem posegu se vodovodni priključek geodetsko posname, ime oziroma naziv uporabnika pa se vnese v bazo uporabnikov pri upravljavcu. Vsak vgrajeni vodomer predstavlja posamezno odjemno mesto. Veliko pozornosti ob izvedbi posvečamo zunanji ureditvi (dejansko in projektirano stanje), zaradi uskladitve kota izkopa in postavitve vodomernega jaška.

Prostor s hišnimi priključki mora biti vedno dostopen. Prav tako pa mora biti suh, prehoden in zaščiten pred zmrzaljo.

Stroški priključitve

Priključitev na javni vodovod, torej stroški materiala in montaže, se zaračunajo skladno s cenikom

Sprememba obstoječega komunalnega priključka

Za vsako spremembo obstoječega priključka je potrebno na podlagi odlokov posameznih občin pridobiti soglasje upravljavca. Naročnik mora oddati Vlogo za soglasje k priključitvi, k vlogi priložiti ustrezno projektno dokumentacijo in Vlogo za priklop na vodovodno omrežje.

Vzdrževanje vodovodnega priključka

Vodovodni priključek lahko vzdržuje izključno upravljavec vodovodnega omrežja.

Ukinitev vodovodnega priključka

Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen objekt. Uporabnik mora upravljavcu v pisni obliki posredovati vlogo za ukinitev priključka.

Datoteke:
Vloga za izdajo projektnih pogojev Vloga za izdajo mnenja Vloga za izdajo soglasja k priključitvi Vloga za priklop na vodovodno omrežje

Ne spreglejte

Izkop pred polaganjem kanalizacije

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja - zapore cest

V ponedeljek, 10. 6. 2024, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Javorjevi ulici v Domžalah.

Preberi vse
Oblikovanje in izvedba: ENKI