Iskalnik

Zamuda pri odvozu kosovnih odpadkov v občini Domžale

Zamuda pri odvozu kosovnih odpadkov v občini Domžale

Uporabnike z območja Domžale obveščamo, da so na terenu vse razpoložljive ekipe, ki se trudijo odvoz opraviti v najkrajšem možnem času. V nadaljevanju pošiljamo pojasnila o izvajanju odvoza kosovnih odpadkov.

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov predstavlja velik logistični zalogaj, pri katerem ni možno predvideti vseh okoliščin, ki vplivajo na potek. Trenutne okoliščine (razglašena epidemija) vsekakor otežujejo organizacijo in izvajanje akcije odvoza kosovnih odpadkov. Medtem ko je veliko dejavnosti ustavljenih, se javna služba zbiranja odpadkov izvaja v polnem obsegu, pri čemer pa je zaradi visoke izpostavljenosti in tveganju za okužbo delavcev treba upoštevati stroge zaščitne ukrepe. Odvoz kosovnih odpadkov se izjava kljub temu, da Nacionalni inštitut za javno zdravje strogo odsvetuje dotikanje odloženih odpadkov, kar v primeru organiziranega odvoza kosovnih odpadkov naredi precejšnje število delavcev. Organizacija delovnih procesov je zato precej bolj zapletena, izvajanje dejavnosti pa upočasnjeno, saj je treba še dodatno skrbeti za menjavo zaščitne opreme, čistočo in dezinfekcijo rok in delovne opreme, posebno skrb pa nameniti tudi razporeditvi delavcev oziroma ekip. Le zdravi komunalni delavci bodo lahko še opravljali svoje delo, brez katerega si nihče od nas ne predstavlja življenja. Na tem mestu je treba izreči zahvalo delavcem za njihovo požrtvovalnost, saj kljub težkim razmeram vsak dan, od ponedeljka do sobote, v vseh vremenskih pogojih, predano opravljajo svoje delo. Upamo, da bo delo tudi ob zaostrovanju razmer lahko potekalo brez prekinitve.

Na izvajanje storitve vplivajo tudi vremenske razmere ter količina in vrsta odpadkov. Kljub analizam podatkov iz preteklih let je namreč težko predvideti, kolikšna bo količina pripravljenih odpadkov, saj količine zelo nihajo. Poleg količine zelo niha tudi njihova razporeditev (razmerja med posameznimi krajevnimi skupnostmi se vedno znova spreminjajo). Poudariti je treba, da ne obstajajo količinske omejitve za kosovne odpadke iz gospodinjstev (za razliko od nekaterih drugih komunalnih podjetij), zaradi česar je težje predvideti količino odpadkov in čas, ki bo potreben za odvoz.

Ob tem poudarjamo še, da se nekateri uporabniki žal ne držijo predpisov in prepuščajo tudi odpadke, ki ne spadajo med kosovne odpadke (predvsem gradbene odpadke - strešno kritino, ploščice …, nevarne odpadke, gume in mešane komunalne odpadke), zaradi česar odvoz poteka počasneje. Prav tako uporabniki odpadke prepuščajo na mestih, kjer jih ne bi smeli. Zato pozivamo uporabnike, da upoštevajo pravila, ki so navedena na obvestilu z urnikom in da vse odpadke, ki ne spadajo med kosovne odpadke ali v zabojnike za odpadke, pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Dob. Center je odprt od ponedeljka do petka v popoldanskem času in ob sobotah ves dan. Prevzem ločeno zbranih odpadkov (embalaže, papirja, stekla, kosovnih in nevarnih odpadkov, tekstila, odpadne električne in elektronske opreme) je za gospodinjske uporabnike javne službe ravnanja z odpadki brezplačen. Prevzem mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov ter odpadkov iz azbesta pa se obračuna po veljavnem ceniku, saj ti odpadki ne spadajo v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe.

Pri oblikovanju urnika skušamo čim bolj upoštevati vse okoliščine, vendar zaradi zgoraj navedenih dejstev ni možno vsega natančno predvideti. Iz tega razloga je na obvestilih, ki jih prejmejo uporabniki, zapisan datum začetka odvoza kosovnih odpadkov na določenem območju, ki večinoma velja, vendar se v primeru večje količine ne odpelje vseh odpadkov na tisti dan oziroma odvoz traja več dni. V tokratni organizirani akciji odvoza  je količina kosovnih odpadkov v občini Domžale ekstremna, zato odvoz poteka nekoliko dlje, čeprav so na terenu vse razpoložljive ekipe, ki se trudijo odvoz opraviti v najkrajšem možnem času.

Oblikovanje in izvedba: ENKI