Iskalnik

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019

Izsledki poročila o kakovosti pitne vode za leto 2019 izkazujejo, da je pitna voda na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče zdravstveno ustrezna in varna.

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. Iz letnega poročila o kakovosti pitne vode  iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2019 je razvidno, da prebivalci občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro in zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

Pitna voda pod strogim nadzorom

Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Kranj ter državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni odvzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, ki ga izvaja NLZOH. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. Izven letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih in nadzor po interventnih delih na vodovodnem omrežju.

Nadzorovani parametri so skladni s Pravilnikom o pitni vodi   

Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikrobiološke in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre, katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti povišane, preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. Med indikatorske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemijski parametri, kot so denimo barva, električna prevodnost in vrednost pH vode.

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se ugotavlja prisotnost zdravju nevarnih (patogenih) organizmov, ki bi lahko povzročili akutna obolenja, zato je le-teh več v primerjavi s fizikalno-kemijskimi. To pomeni, da v pitni vodi ne sme biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mikrobioloških preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih preizkušanj pa nam povedo, ali so v pitni vodi prisotne snovi naravnega (kalcijeve in magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) ter v kakšnih koncentracijah. Koncentracije preskušanih parametrov v pitni vodi se med oskrbovalni območji bistveno ne razlikujejo.

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na geografsko lego. Prebivalci na teh območjih se oskrbujejo s čisto pitno vodo iz vodnih virov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik.

Mikrobiološke preiskave

Za zagotavljanje skladnosti s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06, 92/06, 25/09) se je pitna voda pred distribucijo v vodovodne sisteme tretirala s klorovim preparatom na sistemih Črni graben, Ples-Podoreh-Krulc, Dešen, Selce-Poljane in Bršlenovica. Na sistemih Domžale-Mengeš-Trzin in Kolovec se voda večinoma ni tretirala, dezinfekcija je bila potrebna le občasno (predvsem v obdobju visokih zunanjih temperatur). 

V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, ki omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodovodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2019 na omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 531 vzorcev pitne vode: 239 na vodooskrbnem sistemu Domžale-Mengeš-Trzin, 82 na Kolovcu, 78 na Črnem grabnu, 27 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 81 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 8 na Dešnu, 9 na sistemu Selce-Poljane in 7 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. 

Od 339 vzorcev na omrežju je bilo 19 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, ki pa niso predstavljali tveganja za zdravje ljudi. V 16 primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na interni instalaciji.

V letu 2019 je bilo od 339 vzorcev, odvzetih na omrežju, 19 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi. Na vodovodnem sistemu Domžale je bilo neskladnih 10 vzorcev, na sistemu Kolovec 4 vzorci, na sistemu Mengeš M1 – Dobeno 2 vzorca, na sistemu Selca – Poljana 2 in na sistemu Bršlenovica 1 vzorec. V vseh primerih so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni sanacijski ukrepi in ponovno vzorčenje, ki so dokazali ustreznost vzorčene vode. Pri tem je treba poudariti, da v nobenem primeru neskladnost vzorca ni pomenila tveganja za zdravje ljudi. 

Pri 16 neskladnih mikrobioloških vzorcih v sklopu notranjega nadzora je prišlo do neskladnosti zaradi slabe interne vodovodne instalacije, za katero so odgovorni uporabniki sami. Zato želimo uporabnike opozoriti, da je za varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi, da redno in ustrezno skrbijo za svoje interne vodovodne napeljave.

Fizikalno-kemijske analize

Tudi v letu 2019 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikalno-kemijske analize na omrežju, glede na obseg opravljenih analiz za potrebe notranjega nadzora, skladni s pravilnikom. V okviru notranjega nadzora je bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 123 vzorcev pitne vode: 86 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale-Mengeš-Trzin, 2 vzorca na sistemu Kolovec, 3 na Črnem grabnu, 2 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 26 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 1 na  sistemu v Dešnu, 2 na sistemu Selce-Poljane ter 1 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. 

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna tudi v prihodnje

Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno, da je voda, ki priteče iz pip zdrava, dobra in vedno sveža. Ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in izvajanje nadzora pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo ter redno vzdrževanje objektov in naprav na javnem vodovodnem sistemu. Uporabniki morajo poskrbeti za ustrezno interno vodovodno omrežje. Vsi skupaj pa moramo z odgovornim odnosom do okolja skrbeti za varovanje in ohranjanje virov dragocene pitne vode.  

Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2019 je objavljeno tukaj

Oblikovanje in izvedba: ENKI