Iskalnik

Polnjenje bazenov in obračun vode

Polnjenje bazenov in obračun vode

Polnjenje bazenov naj poteka preko hišnih vodovodnih priključkov, saj nepooblaščen odjem vode iz hidrantov ni dovoljen.

Bazenska voda od blizu.

Brez soglasja upravljavca vodovodnega omrežja se sme voda iz hidranta uporabiti zgolj za gašenje požarov in odpravljanje posledic elementarnih nesreč. Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja namreč lahko povzroči izpad dobave pitne vode, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, nekontrolirano odtekanje vode, če hidrant ni pravilno zaprt in podobno.

Odjem vode iz hidrantov v primeru določenih enkratnih dogodkov (kot je na primer polnjenje bazena, čiščenje ulic in cest, zalivanje javnih površin - zelenic …) je izjemoma možen le ob predhodnem soglasju upravljavca, če razmere na vodovodnem omrežju to dopuščajo. Odjem obvezno opravi strokovno usposobljeni delavec upravljavca, ki pri tem uporabi tehnično brezhiben, registriran hidrantni nastavek. Glede odjema vode iz hidranta nam pišite na info@jkp-prodnik.si, vsaj nekaj dni pred želenim odjemom. Vedno pa je prioriteta zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe za vse naše uporabnike.

V kolikor opazite morebitno nedovoljen odvzem vode iz hidrantov, vas prosimo, da jih prijavite na telefonsko številko 01 729 54 30 ali info@jkp-prodnik.si.

Voda, porabljena za polnjenje bazena, se obračuna enako, kot ostala porabljena voda
Voda za polnjenje bazena (tako preko hišnega vodovodnega priključka kot iz hidranta) se skladno z veljavnimi predpisi obračuna enako kot ostala porabljena voda (obračuna se tako vodarina kot odvajanje in čiščenje odpadne vode oziroma odvoz blata iz greznic in MKČN ter okoljska dajatev). V primeru točenja iz hidranta pa se obračuna še storitvene ure in prevoz monterja na lokacijo v skladu s cenikom.

V primeru polnjenja bazena preko hišnega priključka je dobrodošlo, da nam sporočite stanje vodomera po polnjenju bazena, da ga upoštevamo pri naslednjem obračunu komunalnih storitev in da zabeležimo, da je bila poraba večja zaradi polnjenja bazena in ne dvigujemo mesečne akontacije.

Oblikovanje in izvedba: ENKI