Iskalnik

V naše domove priteka dobra pitna voda

V naše domove priteka dobra pitna voda

Izsledki letnega poročila za leto 2016 kažejo, da prebivalci občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro pitno vodo, ki ustreza strogim zakonodajnim predpisom in evropskim zahtevam. 

Pitna voda pod strogim nadzorom

Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Kranj ter državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni odvzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, ki ga izvaja NLZOH. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. Izven letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih in nadzor po interventnih delih na vodovodnem omrežju.

Nadzorovani parametri so skladni s Pravilnikom o pitni vodi  

Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikrobiološke in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre, katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti povišane, preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. Med indikatorske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemijski parametri, kot so denimo barva, električna prevodnost in vrednost pH vode.

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode, enoto merjenja in njihove mejne vrednosti:

Parameter

Enota

Mejna vrednost

Elektroprevodnost

µS/cm

2500

pH

 

≥ 6,5 do ≥ 9,5

Amonij

mg NH4/L

0,5

Nitrit

mg NO2/L

0,5

Nitrat

mg NO3/L

50

Klorid

mg Cl/L

250

Krom

µg/L

50

Železo

µg/L

200

Svinec

µg/L

10

Atrazin

µg/L

0,1

Desetilatrazin

µg/L

0,1

Pesticidi – vsota

µg/L

0,5

Trihalometani

µg/L

100

Escherichia Coli

v 100 mL

0

Koliformne bakterije

v 100 mL

0

 

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se ugotavlja prisotnost zdravju nevarnih organizmov, ki bi lahko povzročili akutna obolenja, zato je le-teh več v primerjavi s fizikalno-kemijskimi. To pomeni, da v pitni vodi ne sme biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mikrobioloških preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih preizkušanj pa nam povedo, ali so v pitni vodi prisotne snovi naravnega (kalcijeve in magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) ter v kakšnih koncentracijah. Koncentracije preskušanih parametrov v pitni vodi se med oskrbovalni območji bistveno ne razlikujejo.

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na geografsko lego. Prebivalci na teh območjih se oskrbujejo s čisto pitno vodo iz vodnih virov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik.

Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora so ustrezni

Mikrobiološke preiskave

V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, ki omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodovodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2016 na omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 469 vzorcev pitne vode: 227 na vodooskrbnem sistemu Domžale, 62 na Kolovcu, 74 na Črnem grabnu, 22 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 62 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 8 na Dešnu, 7 na sistemu Selce-Poljane in 7 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.

Od 315 vzorcev na omrežju je bilo 20 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, ki pa niso predstavljali tveganja za zdravje ljudi. V 14 primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na interni instalaciji.

V letu 2016 je bilo od 315 vzorcev, odvzetih na omrežju, 20 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06, 92/06, 25/09). Na vodovodnem sistemu Domžale je bilo neskladnih 13 vzorcev, na vodooskrben sistemu Črni Graben 3 vzorci, na sistemu Mengeš M1 – Dobeno 1 vzorec, na sistemu Podoreh-Ples-Krulc1, na sistemu Selce-Poljane 1 vzorec in na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt 1 vzorec. V vseh primerih so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni sanacijski ukrepi in ponovno vzorčenje, ki so dokazali ustreznost vzorčene vode. V nobenem primeru neskladnost vzorca ni pomenila tveganja za zdravje ljudi. Pri 14 (od 20) neskladnih mikrobioloških vzorcev v sklopu notranjega nadzora je prišlo do neskladnosti zaradi slabe interne vodovodne instalacije, za katero so odgovorni uporabniki sami. Zato želimo uporabnike opozoriti, da je za varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi, da redno in ustrezno skrbijo za svoje interne vodovodne napeljave.

Fizikalno-kemijske analize

Tudi v letu 2016 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikalno-kemijske analize, glede na obseg opravljenih analiz za potrebe notranjega nadzora, skladni s pravilnikom. V okviru notranjega nadzora je bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 83 vzorcev pitne vode: 67 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale, 2 vzorca na sistemu Kolovec, 3 na Črnem grabnu, 2 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 5 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, po 1 na Dešenu in Selce-Poljane ter 2 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.

Rezultati preizkusov vzorcev pitne vode - interni nadzor (fizikalno-kemijske analize):

 

Domžale

Kolovec

Črni graben

Mengeš M1 - Dobeno

Ples-Podoreh-Krulc

Dešen

Selce-Poljane

Bršlenovica-Šentožbolt

SKUPAJ

Št. odvzetih vzorcev

67

2

3

2

5

1

1

2

83

Vzorci vzeti na zajetjih

52

2

0

2

1

0

0

1

58

Vzorci vzeti na omrežju

15

0

3

0

4

1

1

1

25

Neskladni vzorci na omrežju

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna tudi v prihodnje

Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno, da je voda, ki priteče iz pip zdrava, dobra in vedno sveža. Ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in izvajanje nadzora pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo ter redno vzdrževanje objektov in naprav na javnem vodovodnem sistemu. Uporabniki morajo poskrbeti za ustrezno interno vodovodno omrežje. Vsi skupaj pa moramo z odgovornim odnosom do okolja skrbeti za varovanje in ohranjanje virov dragocene pitne vode. 

Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2016 lahko najdete na spletni strani tukaj

Oblikovanje in izvedba: ENKI