Iskalnik

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2020

29. 3. 2021- Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. Iz letnega poročila o kakovosti pitne vode  iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2020 je razvidno, da prebivalci občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro in zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

Kozarec z vodo
Voda iz javnega vodovodnega sistema je varna in zdrava. (foto: Pixabay)

Kako poteka nadzor nad kakovostjo pitne vode?

Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Kranj ter državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni odvzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, ki ga izvaja NLZOH. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. Izven letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih in nadzor po interventnih delih na vodovodnem omrežju.

Nadzorovani parametri so skladni s Pravilnikom o pitni vodi   

Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikrobiološke in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre, katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti povišane, preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. Med indikatorske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemijski parametri, kot so denimo barva, električna prevodnost in vrednost pH vode.

Parameter Enota Mejna vrednost
Elektroprevodnost µS/cm 2500
pH   ≥ 6,5 do ≥ 9,5
Amonij mg NH4/L 0,5
Nitrit mg NO2/L 0,5
Nitrat mg NO3/L 50
Klorid mg Cl/L 250
Krom µg/L 50
Železo µg/L 200
Svinec µg/L 10
Atrazin µg/L 0,1
Desetilatrazin µg/L 0,1
Pesticidi – vsota µg/L 0,5
Trihalometani µg/L 100
Escherichia Coli v 100 mL 0
Koliformne bakterije v 100 mL 0

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode, enoto merjenja in njihove mejne vrednosti.

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se ugotavlja prisotnost zdravju nevarnih (patogenih) organizmov, ki bi lahko povzročili akutna obolenja, zato je le-teh več v primerjavi s fizikalno-kemijskimi. To pomeni, da v pitni vodi ne sme biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mikrobioloških preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih preizkušanj pa nam povedo, ali so v pitni vodi prisotne snovi naravnega (kalcijeve in magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) ter v kakšnih koncentracijah. Koncentracije preskušanih parametrov v pitni vodi se med oskrbovalni območji bistveno ne razlikujejo.

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na geografsko lego: Domžale-Mengeš-Trzin, Mengeš-Dobeno, Kolovec, Črni graben, Ples-Podoreh-Krulc, Dešen, Selce-Poljane, Bršlenovica-Šentožbolt.

Mikrobiološke preiskave

Za zagotavljanje skladnosti s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06, 92/06, 25/09) se pitna voda pred distribucijo v vodovodne sisteme tretira s klorovim preparatom na sistemih Ples-Podoreh-Krulc, Dešen, Selce-Poljane in Bršlenovica. Na sistemih Domžale-Mengeš-Trzin in Kolovec se voda večinoma ne tretira s klorovim preparatom – tovrstna dezinfekcija je potrebna le občasno (predvsem v obdobju visokih zunanjih temperatur). 

V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, ki omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodovodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2020 na omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 526 vzorcev pitne vode: 229 na vodooskrbnem sistemu Domžale-Mengeš-Trzin, 83 na Kolovcu, 83 na Črnem grabnu, 23 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 87 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 7 na Dešnu, 6 na sistemu Selce-Poljane in 8 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. 

Od 334 vzorcev na omrežju je bilo 8 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, ki pa niso predstavljali tveganja za zdravje ljudi. V 3 primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na interni instalaciji.

V letu 2020 je bilo od 334 vzorcev, odvzetih na omrežju, 8 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, od tega 3 na interni instalaciji. Na vodovodnih sistemih Domžale–Mengeš–Trzin, Kolovec, Mengeš M1 – Dobeno, Dešen, Selce-Poljane in Bršlenovica-Šentožbolt ni bilo neskladnih vzorcev. Na sistemu Črni Graben sta bila neskladna 2 vzorca, na sistemu Ples-Podoreh-Krulc pa 3 vzorci. V vseh primerih so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni sanacijski ukrepi in ponovno vzorčenje, ki so dokazali ustreznost vzorčene vode. Pri tem je treba poudariti, da v nobenem primeru neskladnost vzorca ni pomenila tveganja za zdravje ljudi. 

Pri 3 neskladnih mikrobioloških vzorcih v sklopu notranjega nadzora je prišlo do neskladnosti zaradi slabe interne vodovodne instalacije, za katero so odgovorni uporabniki sami. Zato želimo uporabnike opozoriti, da je za varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi, da redno in ustrezno skrbijo za svoje interne vodovodne napeljave.

Fizikalno-kemijske analize

Tudi v letu 2020 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikalno-kemijske analize na omrežju, glede na obseg opravljenih analiz za potrebe notranjega nadzora, skladni s pravilnikom. V okviru notranjega nadzora je bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 83 vzorcev pitne vode: 64 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale-Mengeš-Trzin, 2 vzorca na sistemu Kolovec, 6 na Črnem grabnu, 2 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 6 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 1 na  sistemu v Dešnu, 1 na sistemu Selce-Poljane ter 1 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. 

Rezultati preizkusov vzorcev pitne vode - interni nadzor (fizikalno-kemijske analize):

  Domžale-Mengeš-Trzin Kolovec Črni graben Mengeš M1 - Dobeno Ples-Podoreh-Krulc Dešen Selce-Poljane Bršlenovica-Šentožbolt SKUPAJ
Št. odvzetih vzorcev 64 2 6 2 6 1 1 1 83
Vzorci vzeti na zajetjih 51 0 3 2 4 0 0 0 60
Vzorci vzeti na omrežju 13 2 3 0 2 1 1 1 23
Neskladni vzorci na omrežju 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skupaj poskrbimo, da iz naših pip še dolgo tekla čista pitna voda

Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno, da je voda, ki priteče iz pip zdrava, dobra in vedno sveža. Ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in izvajanje nadzora pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo ter redno vzdrževanje objektov in naprav na javnem vodovodnem sistemu. Uporabniki pa morajo poskrbeti za ustrezno interno vodovodno omrežje, saj je kakovost vode, ki priteče iz pipe, odvisna tudi od stanja interne vodovodne napeljave. Vsi skupaj z odgovornim odnosom do okolja poskrbimo za varovanje in ohranjanje virov dragocene pitne vode.  

Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2020 je objavljeno na povezavi: Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2020

Oblikovanje in izvedba: ENKI