Iskalnik

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2017

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. 

 

Iz letnega poročila o kakovosti pitne vode  iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2017 je razvidno, da prebivalci občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro in zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Pitna voda pod strogim nadzorom

Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Kranj ter državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni odvzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, ki ga izvaja NLZOH. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. Izven letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih in nadzor po interventnih delih na vodovodnem omrežju.

Nadzorovani parametri so skladni s Pravilnikom o pitni vodi  

Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikrobiološke in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre, katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti povišane, preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. Med indikatorske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemijski parametri, kot so denimo barva, električna prevodnost in vrednost pH vode.

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode, enoto merjenja in njihove mejne vrednosti.

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se ugotavlja prisotnost zdravju nevarnih organizmov, ki bi lahko povzročili akutna obolenja, zato je le-teh več v primerjavi s fizikalno-kemijskimi. To pomeni, da v pitni vodi ne sme biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mikrobioloških preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih preizkušanj pa nam povedo, ali so v pitni vodi prisotne snovi naravnega (kalcijeve in magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) ter v kakšnih koncentracijah. Koncentracije preskušanih parametrov v pitni vodi se med oskrbovalni območji bistveno ne razlikujejo.

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na geografsko lego. Prebivalci na teh območjih se oskrbujejo s čisto pitno vodo iz vodnih virov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik.

Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora so ustrezni

Mikrobiološke preiskave

V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, ki omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodovodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2017 na omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 568 vzorcev pitne vode: 263 na vodooskrbnem sistemu Domžale, 76 na Kolovcu, 108 na Črnem grabnu, 24 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 76 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 8 na Dešnu, 6 na sistemu Selce-Poljane in 7 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.

Od 380 vzorcev na omrežju je bilo 41 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, ki pa niso predstavljali tveganja za zdravje ljudi. V 12 primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na interni instalaciji.

V letu 2017 je bilo od 380 vzorcev, odvzetih na omrežju, 41 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06, 92/06, 25/09). Na vodovodnem sistemu Domžale je bilo neskladnih 18 vzorcev, na vodooskrben sistemu Črni Graben 5 vzorcev, na sistemu Mengeš M1 – Dobeno 2 vzorca in na sistemu Podoreh-Ples-Krulc1 vzorec. V vseh primerih so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni sanacijski ukrepi in ponovno vzorčenje, ki so dokazali ustreznost vzorčene vode. Pri tem je treba poudariti, da v nobenem primeru neskladnost vzorca ni pomenila tveganja za zdravje ljudi.

Pri 12 neskladnih mikrobioloških vzorcih v sklopu notranjega nadzora je prišlo do neskladnosti zaradi slabe interne vodovodne instalacije, za katero so odgovorni uporabniki sami. Zato želimo uporabnike opozoriti, da je za varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi, da redno in ustrezno skrbijo za svoje interne vodovodne napeljave.

Fizikalno-kemijske analize

Tudi v letu 2017 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikalno-kemijske analize na omrežju, glede na obseg opravljenih analiz za potrebe notranjega nadzora, skladni s pravilnikom. V okviru notranjega nadzora je bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 100 vzorcev pitne vode: 80 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale, 4 vzorci na sistemu Kolovec, 3 na Črnem grabnu, 2 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 7 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, po 1 na Dešenu in Selce-Poljane ter 2 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.

Rezultati preizkusov vzorcev pitne vode - interni nadzor (fizikalno-kemijske analize):

 

Domžale

Kolovec

Črni graben

Mengeš M1 - Dobeno

Ples-Podoreh-Krulc

Dešen

Selce-Poljane

Bršlenovica-Šentožbolt

SKUPAJ

Št. odvzetih vzorcev

80

4

3

2

7

1

1

2

100

Vzorci vzeti na zajetjih

66

4

0

2

3

0

0

1

76

Vzorci vzeti na omrežju

14

0

3

0

4

1

1

1

24

Neskladni vzorci na omrežju

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna tudi v prihodnje

Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno, da je voda, ki priteče iz pip zdrava, dobra in vedno sveža. Ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in izvajanje nadzora pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo ter redno vzdrževanje objektov in naprav na javnem vodovodnem sistemu. Uporabniki morajo poskrbeti za ustrezno interno vodovodno omrežje. Vsi skupaj pa moramo z odgovornim odnosom do okolja skrbeti za varovanje in ohranjanje virov dragocene pitne vode. 

Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017 je objavljeno tukaj.

 

Oblikovanje in izvedba: ENKI